Menu

U bevindt zich hier: historisch_100_jaar > Verslagjaar 1913

Verslagjaar 1913

Verslag over het jaar 1913

 

Secretaris J. Gitmans schreef:


Wanneer ik bij deze ga voldoen op de op mij rustende verplichting, om ingevolge de statuten der Vereeniging verslag uit te brengen over den toestand der Vereeniging mag ik wel beginnen met de verklaring, zulks ditmaal voor mij eene niet onaangename taak is.

De terugblik op het vervlogen jaar kan immers met de grootste voldoening plaats hebben - het behaalde succes, het verwerven van den eersten prijs in de afdeeling van uitmuntendheid van het internationaal Concours te Roermond, zoomede het behalen van den 1e prijs marschwedstrijd ter gelegenheid van gemeld concours mag met gulden letters in de annalen der Geschiedenis van de Vereeniging geboekstaafd blijven - Dit succes werd met groote voldoening in de gemeente vernomen, bij de terugkomst werd de Vereeniging aan het station opgewacht door het mannenkoor Excelsior en mogt van deze de eerste gelukwenschen ontvangen, trots het middernachtelijk uur was eene groote menigte aanwezig om van hunne belangstelling te laten blijken, in triomf toog men naar het versierde marktplein en werd door de Vereeniging, voor de schitterende ontvangst die haar ten deel mogt vallen met haar succes, tot dank de bekroonde nummers uitgevoerd op het Julianakiosk - De Edelachtbare Heer Burgemeeester feliciteerde namens de gemeente met de buitengewone onderscheiding.

Met niet minder voldoening mag gememoreerd worden het voorrecht dat de Vereeniging in het verloopen jaar te beurt mogt vallen, hulde en eer te kunnen bewijzen aan H.M. de Koningin bij gelegenheid van den doortocht door deze Gemeente met het bezoek aan Limburg.

De verschillende concerten welke aan H. Bijdragende leden werden aangeboden vielen een ruim bezoek ten deel en kan hieruit worden afgeleid de belangstelling voor de Vereeniging van de zijde der Gemeentenaren steeds voldoende blijft voortbestaan -

De Vereeniging mogt het jaar met 62 werkende leden begroeten, evenals voorgaande jaren bleef de geest van eendracht en kameraadschap, het kenmerk der Harmonie bestaan, de ijver en toewijding der leden, evenals die van directeur zijn de zekerste waarborgen de roem der Koninkl.Harmonie niet gaat verminderen.

Het ingevoerde prijsstelsel voor trouw bezoek der repetitien blijkt op de leden een zekeren prikkel en naijver te verwekken, niet minder dan 19 leden kunnen zich beroepen geen enkele repetitie te hebben verzuimd elf leden slechts eemaal - acht leden tweemaal - wanneer men aanneemt deze laatste absenties wegens ziekte en onvermijdelijke omstandigheden hebben plaats gehad, kan men beschouwen dat 2/3 der werkende leden niet mogten mankeren, een getal tot heden niet verkregen, en waarvoor dan ook een woord van lof aan die leden mag geuit worden - Op sommige leden kon het prijsstelsel zijn invloed niet gelden en hadden als vorige jaren hun gewoon getal absenties een verschijnsel dat bij elke vereeniging niet vreemd is - een vijftal mankeerde 12 of 13 maal, welk niet beschouwd kan worden als te getuigen van veel ijver voor de kunst - terwijl een lid het record mogt brengen op 20 - ware niet dat zekere omstandigheden aanleiding hebben gegeven tot absentie, zoude het zeker in het belang der Vereeniging zijn - indien zulk een lid ging besluiten de Vereeniging vaarwel te zeggen - Over het algemeen mag hiermede herhaald het bijwonen der repetitien meer dan gunstig kan beschouwd worden.

In de loop van het jaar werd onder dankbetuiging ontslag verleend aan twee leden de heeren Bonn en Kurstjens - nieuwe leden traden niet toe.

Ballotage van leden had niet plaats - op 31 december moesten als bestuursleden volgens Rooster aftreden de heeren Fr. Kreijkamp. C.Dings Dr.Wreesmann - Th. Ewalds en J. Gitmans.

Van de heeren Wreesmann en Ewalds werd de mededeling ontvangen dat zij wegens omstandigheden niet weer herkiesbaar stelden - met leedwezen werd dit besluit vernomen, ofschoon Dr. Wreesmann te kennen mogt geven de Vereeniging steeds te zullen blijven steunen en tot bewijs zijner Sympathie een hoogere contributie als donateur mogt toezeggen, terwij de heer Ewalds de beste wenschen voor de Vereeniging uitdrukte en deze als werkend lid zoude blijven steunen.

De Heeren Kreijkamp, Dings en Gitmans werden met algemeene stemmen herkozen in plaats van den Heer Wreesmann werd gekozen de Heer N. Hekkens in de plaats van den Heer Ewalds de Heer Jac. Driessen.

Wat het finantiële deel der Vereeniging aangaat alhoewel zulks met een nog al van beteekenis grooter nadeelig saldo gaat sluiten - mag de toestand toch niet slecht genoemd worden -

Waren de gewoone uitgaven de laatste jaren grooter dan de gewone inkomsten, het verloopen jaar geeft daarin eene kleine verbetering, en zoude de rekening met een kleiner saldo hebben kunnen sluiten, had de deelneming aan het concours, in weerwil der bijdrage uit de uitgaanskas der leden niet zulke groote offers geeischt.

De contributie als honorair lid is door 172 voldaan die als donateur door 25 - niet geind konden worden door overlijden - vertrek en weigering 15 - In de loop des jaars en voor 1 Januari hebben zich aangegeven 3 als donateur en 20 als honorair lid terwijl een donateur is overgegaan tot honorair lid het nieuwe jaar begint zijne intrede met 205 bijdragende leden - een getal tot nu toe nog niet bereikt -

de totale ontvangsten bedroegen  fls 1001.62

de totale uitgaven  fls 1128.32

meer uitgegeven dan ontvangen fls 126.70

dit gevoegd bij het nadelig saldo van 1913 sluit de rekening met een tekort van fls 318.95

Ga ik hiermede over tot sluiting van het verslag, meen ik te moeten herhalen, hetgeen ik bij vorige gelegenheid in het midden mogt brengen wanneer zuinigheid wordt toegepast. ten eerste met zo min mogelijk uitgaaf voor de muziek - in deze gaat de auteurswet voor dit jaar een handje helpen ten tweede wat meerdere zorg door de leden voor hunne instrumenten, waardoor vele kleine uitgeven kunnen vermeden worden, dan zal het volgend verslag ongetwijfeld een beter figuur, mogelijk eene verrrassing brengen.

De Secretaris

JG.

Terug naar boven

Nieuws

Nieuwsflits

Op 26 december 2019 organiseren wij voor de 42e keer het traditionele kerstconcert in de Maaspoort te Venlo.
Dit jaar verlenen het Venloos Mannenkoor de Meulezengers hun medewerking en Mezzosopraan Kikki Vanhautem.

Meer informatie over dit kerstconcert en hoe u kaarten kunt bestellen, kunt u hier vinden.

________________________________________________________________________________________________

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen zoekt nieuwe dirigent

De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in het Noord-Limburgse Tegelen behoort tot de oudste Limburgse amateur-muziekgezelschappen en heeft in de afgelopen 166 jaar meer dan eens hoge ogen gegooid. Onze vereniging telt momenteel 38 spelende leden, waarvoor naast samen musiceren ook sociale binding een belangrijke kernwaarde is. In verband met pensionering van onze huidige dirigent zijn we per 1 maart 2020 op zoek naar opnieuw:

een inspirerende freelance dirigent (m/v)

Naast gezellig samen musiceren streven we er ook naar om de gespeelde werken zorgvuldig uit te voeren en samen een sfeervolle uitvoering te verzorgen. We willen onderscheidend zijn en uitvoeringen verzorgen die indruk achter laten. Dit is voor onze leden van grote betekenis, daarom willen we dit met onze nieuwe muzikale inspirator verder uitbouwen. We verwachten dat hij/zij ons weet te enthousiasmeren, inspireren en uit te dagen.

In de afgelopen periode hebben we uit een uitgebreid repertoire geput, waarbij naast eigentijdse muziek met name uitdagende klassieke werken zijn uitgevoerd. Samen met onze nieuwe dirigent willen we hieraan een vervolg geven, maar ook nieuwe wegen inslaan.

Van de nieuwe dirigent verwachten we dat hij/zij:

 • In het bezit is van een HaFaBra directie-diploma.

 • Gevoel heeft voor de sociale binding en richtinggevend is in het gezamenlijk musiceren.

 • Een uitgebreide en gevarieerde repertoirekennis heeft die aansluit bij onze ambitie.

 • Op actieve wijze invulling geeft aan het eigentijdse imago van onze vereniging, waarbij ledenwerving een belangrijk aandachtspunt is.

 • Open staat voor samenwerkingsverbanden met andere verenigingen.

  De repetities worden momenteel gehouden op de woensdagavond van 19.30u tot 21.30u in ‘t Zaelke op de Arie¨nsstraat in Tegelen. Voor meer informatie over de lange historie van het orkest verwijzen we naar de website www.harmonie-tegelen.nl.

  Sollicitatiebrieven, voorzien van een heldere toelichting en CV, kunnen uiterlijk 6 december 2019 per e-mail worden gestuurd naar bestuurslid Petra Kuntzelaers, p.kuntzelaers63@gmail.com

  Op zaterdag 14 december vinden de gesprekken met de sollicitatiecommissie plaats. Vervolgens worden drie kandidaten geselecteerd. Proefdirecties vinden plaats op 29 januari, 5 februari en 12 februari 2020. Aan de hand van deze proefdirecties wordt een definitieve keuze gemaakt. De nieuwe dirigent leidt vanaf woensdag 4 maart 2020 de repetities van onze vereniging.


Buienradar

Terug naar boven