Menu

U bevindt zich hier: historisch_100_jaar > Verslagjaar 1918

Verslagjaar 1918

Verslag over het jaar 1918.


Bij het doorzien van het notulenboek zal wel geen bladzijde gevonden worden, Zoo'n wisselvallige en treurige herinneringen weergevend als over het jaar 1918.

Werd in het laatste jaarverslag over 1917 nog terecht gewezen, door den Heer Jac Gitmans, op den steun, welke deze vereniging mocht ondervinden van wijlen den Heer Paul Teeuwen, president dezer vereniging, reeds na een paar dagen in het nieuwe jaar, moest de secretaris reeds van dien's overlijden op deze bladzijde de treurige mededeling weergeven. 

Een groote verandering deed zich hiermede in het bestuur voor. De leiding welke in hoofdzaak bij den president ener vereniging berust, zou in handen moeten komen van een ander bestuurslid, en bleek hier wel de plaats te zijn aangewezen voor den Heer Jac Gitmans, die reeds langer blijk gaf, zelfs voor de functie van President - Secretaris - Penningmeester de geschikte persoon te zijn.

Intusschen gingen reeds meerdere stemmen op, onder de werkende leden om te trachten zoo spoedig mogelijk de vacature te zien aangevuld in verband waarmede aan mij het verzoek werd gericht, mijn wensch te kennen te geven, bij eventuele keuze, de functie als bestuurslid te willen aanvaarden.

De uitslag der stemming mocht dan ook aantoonen, dat de leden mijn genegenheid ten zeerste apprecieerden, waarvoor ik nogmaals hartelijke dank zeg. 

In de daarop volgende bestuursvergadering, ten huize van de Heer Dings gehouden, werd overgegaan tot het kiezen van onzen nieuwen president. De keuze viel niet moeilijk. Gedurende de laatste jaren, waaronder het de afgestorven president moeilijker werd, de leiding helemaal in eigen handen te houden, mocht deze reeds ten volle de steun ondervinden, welke den Heer Gitmans hem in zijn functie verleende. Het verwonderde dan ook niemand toen na gehouden stemming bleek dat de leiding onzer vereniging werd toevertrouwd aan den thans fungeerende president, den Heer Jac Gitmans. 

De keuze van den nieuwen Secretaris - Penningmeester, den Heer H. Simons kwam onze vereenigingten goede, doch mochten wij helaas, niet de vruchten zijner werkzaamheden plukken, welke zoo talrijk beloofden te zijn. 

Het verlies in hem, door het zoo spoedig heengaan, werd dan ook ter dege gevoeld, en zullen zonder twijfel bij ons allen, zijne opofferingen jegens de vereeniging, steeds in herinnering blijven. 

Wat de financiële toestand bestreft, hier kan jammer genoeg geen vooruitgang geconstateerd worden. Heeft de oorlogswinstbelasting ons in deze geen tegenvaller bezorgd, toch moeten wij evenwel een verhooging der uitgaven boeken. En hierin heeft voorzeker het Ceciliafeest geen kleine rol.  Wanneer ik bijv. aanhaal, dat hiervoor niet minder dan 190 gulden mocht worden besteed, dan verwondert het niet, dat over minder gunstig financieel verloop, een woordje gerept wordt.

Als groote uitgaven, dit jaar in verhouding hooger dan andere jaren, is verder nog aan te stippen, voor muziek ± fl. 215.- 

De hoofdinkomsten waren voor concerten (in 1919 geind) fl 450,-. Contributie  fl. 282.50 entree concerten fl 67.20

Terwijl bovendien nog als giften worden geboekt

van de familie Paul Teeuwen Sr.  fl 200.-

van de familie Paul Teeuwen Jr.   fl  50.-

Mevr. Wed. M. Simons                 fl  50.-

Jacques Gitmans in groote kas     fl 100.-

Jacques Gitmans in uitgaanskas   fl  25.-


Gezien de veranderingen in ons bestuur voorgekomen werd het noodzakelijker wijze beter geacht, dit jaarverslag te combineren met het verslag over de jongst gehouden bestuursvergadering: op ..........

Door den President werd bij de opening in het kort het verlies geschetst hetwelk onze vereeniging moest lijden bij het heengaan van onze geachten secretaris, wijlen den heer H.Simons.

Vervolgens werd overgegaan tot het kiezen van een Secretaris - Penningmeester, welke keuze mij ten deel moest vallen en naar ik hoop, ik deze taak tot volle tevredenheidvan U allenen in het belang der vereeniging zal kunnen vervullen. 

Volgaarne voldeed ik aan het verzoek, om als waarnemend Secretaris - Penningmeester mijn bescheiden ter inzage der andere bestuursleden te mogen geven, waarna, hiervan door ondertekening van den President, de goedkeuring werd gegeven. 

Bepaald werd nog, dat bij afwezigheid der bestuursleden, hiervoor per keer een kleine verplichte bijdrage van een 25 cent, behalve de gewone bijdrage, in de uitgaanskas zou worden gestort.

Niets meer ter behandeling voorliggend, werd de vergadering, het officiële gedeelte ten minste, gesloten, en werd het verdere gedeelte van den avond, ten huize van den President, genoeglijk doorgebracht. Secr. B. Teeuwen.    

Terug naar boven

Nieuws

Nieuwsflits

Op 26 december 2019 organiseren wij voor de 42e keer het traditionele kerstconcert in de Maaspoort te Venlo.
Dit jaar verlenen het Venloos Mannenkoor de Meulezengers hun medewerking en Mezzosopraan Kikki Vanhautem.

Meer informatie over dit kerstconcert en hoe u kaarten kunt bestellen, kunt u hier vinden.

________________________________________________________________________________________________

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen zoekt nieuwe dirigent

De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in het Noord-Limburgse Tegelen behoort tot de oudste Limburgse amateur-muziekgezelschappen en heeft in de afgelopen 166 jaar meer dan eens hoge ogen gegooid. Onze vereniging telt momenteel 38 spelende leden, waarvoor naast samen musiceren ook sociale binding een belangrijke kernwaarde is. In verband met pensionering van onze huidige dirigent zijn we per 1 maart 2020 op zoek naar opnieuw:

een inspirerende freelance dirigent (m/v)

Naast gezellig samen musiceren streven we er ook naar om de gespeelde werken zorgvuldig uit te voeren en samen een sfeervolle uitvoering te verzorgen. We willen onderscheidend zijn en uitvoeringen verzorgen die indruk achter laten. Dit is voor onze leden van grote betekenis, daarom willen we dit met onze nieuwe muzikale inspirator verder uitbouwen. We verwachten dat hij/zij ons weet te enthousiasmeren, inspireren en uit te dagen.

In de afgelopen periode hebben we uit een uitgebreid repertoire geput, waarbij naast eigentijdse muziek met name uitdagende klassieke werken zijn uitgevoerd. Samen met onze nieuwe dirigent willen we hieraan een vervolg geven, maar ook nieuwe wegen inslaan.

Van de nieuwe dirigent verwachten we dat hij/zij:

 • In het bezit is van een HaFaBra directie-diploma.

 • Gevoel heeft voor de sociale binding en richtinggevend is in het gezamenlijk musiceren.

 • Een uitgebreide en gevarieerde repertoirekennis heeft die aansluit bij onze ambitie.

 • Op actieve wijze invulling geeft aan het eigentijdse imago van onze vereniging, waarbij ledenwerving een belangrijk aandachtspunt is.

 • Open staat voor samenwerkingsverbanden met andere verenigingen.

  De repetities worden momenteel gehouden op de woensdagavond van 19.30u tot 21.30u in ‘t Zaelke op de Arie¨nsstraat in Tegelen. Voor meer informatie over de lange historie van het orkest verwijzen we naar de website www.harmonie-tegelen.nl.

  Sollicitatiebrieven, voorzien van een heldere toelichting en CV, kunnen uiterlijk 6 december 2019 per e-mail worden gestuurd naar bestuurslid Petra Kuntzelaers, p.kuntzelaers63@gmail.com

  Op zaterdag 14 december vinden de gesprekken met de sollicitatiecommissie plaats. Vervolgens worden drie kandidaten geselecteerd. Proefdirecties vinden plaats op 29 januari, 5 februari en 12 februari 2020. Aan de hand van deze proefdirecties wordt een definitieve keuze gemaakt. De nieuwe dirigent leidt vanaf woensdag 4 maart 2020 de repetities van onze vereniging.


Buienradar

Terug naar boven