Menu

U bevindt zich hier: Verslagjaar 1915

Verslagjaar 1915

Verslag over het jaar 1915


Secretaris J. Gitmans schreef:

Verslag over het jaar 1915


Met deze wensch ik te voldoen aan Art. 22 der Statuten welke den Secretaris oplegt, verslag uit te brengen over den toestand der Vereeniging - mogt ik verleden jaar met het uitbrengen daarvan, zulks eindigen met den wensch in het jaar 15 de vrede over Europa mogt terugkomen, helaas moet ik dit verslag opnieuw aanvangen onder het voortduren der verschrikkelijke ramp en is de taak daarmede voor mij eene onaangename, daar de oorlog zijn terugslag op de vereeniging hoe langer hoe dieper laat ingrijpen. Van eenige vooruitgang der Vereeniging kan dan ook geen sprake zijn. Nauwelijks de helft der leden is het gegeven den dirigeerstok te volgen terwijl de andere helft is geroepen tot vervulling der nationale pligten, verblijdend mag dan nog geconstateerd worden de weinige leden in het verloopen jaar voldoenden ijver hebben getoond in het bijwonen der Repetitien, zoodat de Vereeniging in staat bleef de gewone Concerten te kunnen geven moge dit dan nog blijven.

De contribuerende leden gaven hunne waardering te kennen door een nog al trouw bezoek der uitvoeringen de ernstige tijden in aanmerking nemen.

Buiten de gemeente werden 3 concerten gegeven, waarmede voldoende Succes werd geoogst.

Voor gegeven eerbewijzen mogt met eene gelegenheid eene gift ontvangen worden, welke volgens besluit in de uitgaanskas in handen van de Heer Peeters zijn gestort.

De vereeniging had in den loop des jaars het verlies te betreuren van een zijner oudste en ijveriste leden de heer Jacq Driessen - zijne verdiensten werden door de leden op prijs gesteld en zag hij zich daarvoor benoemd tot Directielid kort daarop door eene ongeneeslijke ziekte aangetast was het hem niet gegeven eene bestuursvergadering te kunnen bijwonen - om zich als Bestuurslid eveneens verdienstelijk te kunnen maken -

Nog had de Vereeniging het verlies te betreuren van K. Fijen Jr. een veelbelovend jeugdig lid - hunne nagedachtenis zullen bij de Vereeniging lang in dankbare herinnering blijven -

Als stemgerechtigde leden werden bij acclamatie gekozen de heeren P Joosten en K Fijen Sr

Op 31 december moesten volgens rooster als Bestuursleden aftreden de heeren P Teeuwen - H Simons en Jos Denessen welke bijna met algemeene stemmen werden herkozen - in plaats van Jacq Driessen werd gekozen W Dings.

Wat het financieele deel aangaat werd de contributie geind van 161 leden en 28 donateurs - wegens weigering - vertrek en overlijden kon deze van 16 leden niet worden geind - alhoewel minder dan 14 bleven niette min de inkomsten de uitgaven overtreffen - en kon het nieuwe jaar met een voordeelig Saldo sluiten -zoodat een voorstel van zekere zijde om de netto opbrengst van een der concerten in de uitgaanskas mogt gesteund worden.

Het getal bijdragende leden voor 1916 is 196 -

Is dit verslag kort hoop ik zulks wegens de abnormale tijdsomstandigheden toch voldoende en de toestand daarmee duidelijk weergegeven en sluit ik met den wensch het verslag over 16 onder aangenamer tijdsomstandigheden zal kunnen geschieden.


De secretaris

J Gitmans

    


Terug naar boven

Nieuws

Nieuwsflits

Op 26 december 2019 organiseren wij voor de 42e keer het traditionele kerstconcert in de Maaspoort te Venlo.
Dit jaar verlenen het Venloos Mannenkoor de Meulezengers hun medewerking en Mezzosopraan Kikki Vanhautem.

Meer informatie over dit kerstconcert en hoe u kaarten kunt bestellen, kunt u hier vinden.

________________________________________________________________________________________________

Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen zoekt nieuwe dirigent

De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in het Noord-Limburgse Tegelen behoort tot de oudste Limburgse amateur-muziekgezelschappen en heeft in de afgelopen 166 jaar meer dan eens hoge ogen gegooid. Onze vereniging telt momenteel 38 spelende leden, waarvoor naast samen musiceren ook sociale binding een belangrijke kernwaarde is. In verband met pensionering van onze huidige dirigent zijn we per 1 maart 2020 op zoek naar opnieuw:

een inspirerende freelance dirigent (m/v)

Naast gezellig samen musiceren streven we er ook naar om de gespeelde werken zorgvuldig uit te voeren en samen een sfeervolle uitvoering te verzorgen. We willen onderscheidend zijn en uitvoeringen verzorgen die indruk achter laten. Dit is voor onze leden van grote betekenis, daarom willen we dit met onze nieuwe muzikale inspirator verder uitbouwen. We verwachten dat hij/zij ons weet te enthousiasmeren, inspireren en uit te dagen.

In de afgelopen periode hebben we uit een uitgebreid repertoire geput, waarbij naast eigentijdse muziek met name uitdagende klassieke werken zijn uitgevoerd. Samen met onze nieuwe dirigent willen we hieraan een vervolg geven, maar ook nieuwe wegen inslaan.

Van de nieuwe dirigent verwachten we dat hij/zij:

 • In het bezit is van een HaFaBra directie-diploma.

 • Gevoel heeft voor de sociale binding en richtinggevend is in het gezamenlijk musiceren.

 • Een uitgebreide en gevarieerde repertoirekennis heeft die aansluit bij onze ambitie.

 • Op actieve wijze invulling geeft aan het eigentijdse imago van onze vereniging, waarbij ledenwerving een belangrijk aandachtspunt is.

 • Open staat voor samenwerkingsverbanden met andere verenigingen.

  De repetities worden momenteel gehouden op de woensdagavond van 19.30u tot 21.30u in ‘t Zaelke op de Arie¨nsstraat in Tegelen. Voor meer informatie over de lange historie van het orkest verwijzen we naar de website www.harmonie-tegelen.nl.

  Sollicitatiebrieven, voorzien van een heldere toelichting en CV, kunnen uiterlijk 6 december 2019 per e-mail worden gestuurd naar bestuurslid Petra Kuntzelaers, p.kuntzelaers63@gmail.com

  Op zaterdag 14 december vinden de gesprekken met de sollicitatiecommissie plaats. Vervolgens worden drie kandidaten geselecteerd. Proefdirecties vinden plaats op 29 januari, 5 februari en 12 februari 2020. Aan de hand van deze proefdirecties wordt een definitieve keuze gemaakt. De nieuwe dirigent leidt vanaf woensdag 4 maart 2020 de repetities van onze vereniging.


Buienradar

Terug naar boven